Slideshow background

Natuur en Landschap

Natuur en Landschap

Het Elisabeth Strouven Fonds wil met dit nieuwe giftendomein initiatieven steunen die zijn gericht op het behoud en de bescherming en ontwikkeling van natuur en landschap in Maastricht en de Heuvellandgemeenten: Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Vaals.

De initiatieven hebben betrekking op onderstaande thema's en/of doelgroepen.

Soortenbeschermingsprojecten

U wilt met uw initiatief bedreigde en/of zeldzame planten- en diersoorten meer kansen geven. Om de kwaliteit te waarborgen dient het initiatief (wetenschappelijk) onderbouwd te zijn. Betrokkenheid van een professionele organisatie bij de opzet en/of uitvoering is gewenst. Bijzondere aandacht heeft het fonds voor akkervogels.
Bij de aanleg van landschapselementen en andere (infrastructurele) maatregelen dient duidelijk te worden gemaakt dat de continuïteit van het beheer is geregeld.
Initiatieven die burgers en vrijwilligers erbij betrekken hebben een 'plus' bij het fonds.

Educatieve projecten

U wilt met uw initiatief mensen iets bijbrengen over natuur en landschap. Het gaat hierbij om startbijdragen.
Vanwege de continuïteit heeft een meerjarenprogramma de voorkeur.
Initiatieven die zijn gericht op jongeren en jeugd hebben een 'plus' bij het fonds.

Natuur- en landschapsbeheer

U wilt met uw initiatief het beheer van natuur(elementen) door vrijwilligers laten uitvoeren.
Initiatieven die zijn gericht op de 'natuur om de hoek' hebben een 'plus' bij het fonds.
Het initiatief dient goed van opzet te zijn en het beheer past binnen een (meerjarig) beheersplan.
In de regel worden initiatieven op eigendommen van zogenoemde Terrein Beherende Organisaties (TBO's) niet ondersteund.

Natuur in de stad

U wilt met uw initiatief de natuurwaarden in de bebouwde kom verhogen. Daarbij dient de continuïteit en beheer te zijn gewaarborgd. Initiatieven die de aanleg en het beheer door vrijwilligers laten doen, hebben een 'plus' bij het fonds. Net als initiatieven die zijn gericht op de 'natuur om de hoek', waarbij buurtbewoners meewerken aan de aanleg en het onderhoud.

Zachte landschapsovergangen

U wilt met uw initiatief overgangszones/bufferstroken realiseren tussen bos en landbouwgrond. Om een positief effect te realiseren is het van belang dat de zone/strook van voldoende omvang is en dat het langdurig en consequent wordt gebruikt en/of beheerd. De richtlijn is minimaal tien jaar.

Blijf op de hoogte en meld u hier aan voor de nieuwsbrief