Slideshow default
Slideshow background

Governance

Het Elisabeth Strouven Fonds is per 1 januari 2013 overgegaan van een Raad van Bestuur-model naar een Raad van Toezicht-model. Deze omslag stelt ons in staat om nog transparanter en professioneler te zijn en een gerichter beleid te ontwikkelen. De Raad van Toezicht is het hoogste orgaan van ons fonds. De feitelijke leiding is in handen van het bestuur. Dit bestaat uit een bestuurder die wordt bijgestaan door een bestuurssecretaris voor de dagelijkse gang van zaken.

Het Elisabeth Strouven Fonds is lid van de FIN, de belangenvereniging van vermogensfondsen in Nederland.
Het Elisabeth Strouven Fonds verklaart te voldoen aan de FIN-Normen Goed Bestuur en heeft daartoe de jaarlijkse Verklaring naleving FIN-Normen Goed Bestuur ingediend, die periodiek getoetst wordt (meest recent in 2018).

Raad van Toezicht:
Dhr. Prof. Dr. A.C. Nieuwenhuijzen Kruseman, voorzitter
Mevr. Mr. E.H.M. Brans, lid, vice-voorzitter
Mevr. Drs. I.R.W.M. Widdershoven, lid
Dhr. Drs. G.C.P. Dijk, lid
Dhr. Ir. R.C. van der Giessen, lid

Raad van Bestuur:
Dhr. Drs. G.M.J. van den Broek

Bestuurssecretaris:
Dhr. T. van Ballegooy MBA

In detail

Dhr. Prof. Dr. A.C. (Arie) Nieuwenhuijzen Kruseman is emeritus hoogleraar inwendige geneeskunde aan de Universiteit Maastricht. Eerder was hij decaan faculteit der geneeskunde en rector magnificus aan de Universiteit Maastricht en voorzitter van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG).
De heer Nieuwenhuijzen Kruseman bekleedt de volgende nevenfuncties:
- Voorzitter Raad van Toezicht EPF-Nuffic;
- Lid Raad van Advies Levenseindekliniek
- Lid bestuur QANU;
- Voorzitter bestuur Observant;
- Lid Raad van Toezicht Stichting Gezondheidscentra Eindhoven;
- Voorzitter Stichting Historia Medicinae.

Binnen het fonds is de heer Nieuwenhuijzen Kruseman tevens lid van de remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht.


Mw. Mr. E.H.M. (Liesbeth) Brans maakt als advocaat deel uit van Keulers & partners advocaten te Beek. Binnen de advocatuur heeft zij zich in het bijzonder toegelegd op de relatie overheid, burger en bedrijfsleven. Daarnaast wordt zij gevraagd om geschillen, als intermediair en/of mediator, te beslechten.
Mevrouw Brans bekleedt de volgende nevenfuncties:
- Gastdocent bij de Rijksuniversiteit Groningen;
- Daarnaast is zij betrokken bij initiatieven die rond architect J.M. van der Mey worden genomen.
- Verder is zij vice voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Sevagram, waar ze ook deel uitmaakt van de Auditcommissie.

Mevrouw Brans is binnen het Elisabeth Strouven Fonds tevens lid van de auditcommissie van de Raad van Toezicht.

Mevr. Drs. I.R.W.M. (Ingrid) Widdershoven is lid van de Raad van Bestuur van Koraal Groep. Daarvoor was zij lid van de directieraad van de gemeente Eindhoven en verantwoordelijk voor de portefeuilles sociaal domein, dienstverlening en economie en cultuur.
Mevrouw Widdershoven bekleedt de volgende nevenfuncties:
- Lid Raad van Toezicht MET ggz te Roermond;
- Lid Raad van Toezicht Partners in Welzijn Westelijke Mijnstreek.

Binnen het fonds is mevrouw Widdershoven tevens lid van de remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht.

Dhr. Drs. G.C.P. (Giel) Dijk RA is als registeraccountant en partner van een internationaal accountantskantoor werkzaam geweest in de openbare beroepspraktijk.
De heer Dijk bekleedt de volgende nevenfuncties:
- Vicevoorzitter Raad van Toezicht stichting Bevolkingsonderzoek Zuid;
- Voorzitter Raad van Toezicht stichting MAASTRO Clinic;
- Voorzitter Raad van Toezicht stichting Cancer Foundation;
- Voorzitter Raad van Commissarissen stichting Wonen Limburg;
- Bestuurslid stichting Memorial Center Akkers van Margraten;
- Voorzitter bestuur stichting Jumping Indoor Maastricht;
- Voorzitter stichting Ondersteuningsfonds Petrus & Paulus;
- Voorzitter stichting Steunfonds Sint Joseph;
- Bestuurslid VvE Oostmengersdreef;
- Directeur - grootaandeelhouder Dijk Holding BV.

Binnen het fonds is de heer Dijk tevens lid van de auditcommissie van de Raad van Toezicht


Dhr. Ir. R.C. (Ronald) van der Giessen (1959) was van 2003 tot 2017 directeur van het Oranje Fonds, het nationaal geschenk t.g.v. het huwelijk van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima in 2002. Daarvoor werkte hij bij het Wereld Natuur Fonds, Natuurmonumenten en de Nationale Postcode Loterij. Hij is al lange tijd bestuurlijk nauw betrokken bij de ontwikkeling van kansspelen t.b.v. charitatieve doelen.
De heer Van der Giessen bekleedt de volgende nevenfuncties:
- Voorzitter FIN, de belangenvereniging van vermogensfondsen in Nederland
- Secretaris van administratiekantoor Stichting Kansspelbelangen NOC*NSF/ALN
- Kwartiermaker voor NOC*NSF voor een nationaal sportfonds
- Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Buurkracht
- Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Landgoed De Reehorst/Antropia
- Lid Advisory Board FORM International BV
- Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Grondbeheer BD-Landbouw
- Lid Beleggingsadviescommissie Landgoed Linschoten
- Plaatsvervangend voorzitter Raad van Commissarissen BOEi BV
- Penningmeester Stichting The Hague Club
- Directeur Boardroom Companions
- Bestuurslid Universiteitsfonds Wageningen

Drs. G.M.J. (Guido) van den Broek is bedrijfseconoom en heeft veel ervaring op maatschappelijk en cultureel gebied. Eerst was hij werkzaam als openbaar accountant en later vestigde hij zich als zelfstandige, waarbij onder meer de focus lag op sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen. Hij heeft de laatste jaren ook deel uitgemaakt van de directie van Maastricht UMC+ en het Zuyderland Medisch Centrum.

De heer Van den Broek is DGA van Vinotti Beheer BV en lid van Vereniging Het graf van St Servaas.

Dhr. T. (Theo) van Ballegooy MBA studeerde aan diverse conservatoria en bedrijfskunde aan Universiteit Nijenrode en Wharton. Sinds 1987 gaf hij leiding aan, en bekleedde bestuurlijke functies bij verschillende culturele organisaties en ondernemingen. Als consultant werkte hij ook voor het bedrijfsleven. In 2006 werd hij benoemd als plaatsvervangend hoofd Cultuur, Welzijn en Zorg van de provincie Limburg en sinds 2012 is hij bestuurssecretaris van het Elisabeth Strouven Fonds. Als gastdocent werkte hij voor de HKU, Universiteit Nijenrode en The International Butler Academy.

De heer Van Ballegooy heeft geen nevenfuncties.

Blijf op de hoogte en meld u hier aan voor de nieuwsbrief