Governance

Het Elisabeth Strouven Fonds is per 1 januari 2013 overgegaan van een Raad van Bestuur-model naar een Raad van Toezicht-model. Deze omslag stelt ons in staat om nog transparanter en professioneler te zijn en een gerichter beleid te ontwikkelen. De Raad van Toezicht is het hoogste orgaan van ons fonds. De feitelijke leiding is in handen van het bestuur. Dit bestaat uit een bestuurder die wordt bijgestaan door een bestuurssecretaris voor de dagelijkse gang van zaken.

Het Elisabeth Strouven Fonds is lid van de FIN; de Vereniging van Fondsen in Nederland. Als lid van de FIN volgt het Elisabeth Strouven Fonds de SBF-gedragscode die in de afgelopen jaren door de FIN is ontwikkeld.

Raad van Toezicht:
Dhr. Prof. Dr. A.C. Nieuwenhuijzen Kruseman, voorzitter
Mevr. Mr. E.H.M. Brans, lid, vice-voorzitter
Mevr. Drs. I.R.W.M. Widdershoven, lid
Dhr. Drs. G.C.P. Dijk, lid

Raad van Bestuur:
Dhr. Drs. B.J.P. Mol

Bestuurssecretaris:
Dhr. T. van Ballegooy MBA

In detail

Dhr. Prof. Dr. A.C. (Arie) Nieuwenhuijzen Kruseman is emeritus hoogleraar inwendige geneeskunde aan de Universiteit Maastricht. Eerder was hij decaan faculteit der geneeskunde en rector magnificus aan de Universiteit Maastricht en voorzitter van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG).
De heer Nieuwenhuijzen Kruseman bekleedt de volgende nevenfuncties:
- Voorzitter Raad van Toezicht EPF-Nuffic;
- Lid Reviewcommissie hoger onderwijs en onderzoek;
- Lid bestuur QANU;
- Lid Raad van Advies Science Programma provincie Limburg;
- Voorzitter bestuur Observant;
- Lid Raad van Toezicht Stichting Gezondheidscentra Eindhoven;
- Voorzitter College van Toezicht Nederlands studenten kamerorkest (NESKO)
- Voorzitter Stichting Historia Medicinae.

Binnen het fonds is de heer Nieuwenhuijzen Kruseman tevens lid van de remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht.

Mw. Mr. E.H.M. (Liesbeth) Brans maakt als advocaat en mediator deel uit van Hendriks Reijntjes Advocaten & Mediators te Maastricht. Binnen de advocatuur heeft zij zich in het bijzonder toegelegd op de relatie overheid, burger en bedrijfsleven. Daarnaast wordt zij gevraagd om geschillen, als intermediair en/of mediator, te beslechten.
Mevrouw Brans bekleedt de volgende nevenfuncties:
- Gastdocent bij de Rijksuniversiteit Groningen;
- Daarnaast is zij betrokken bij initiatieven die rond architect J.M. van der Mey worden genomen.

Mevrouw Brans is binnen het Elisabeth Strouven Fonds tevens lid van de auditcommissie van de Raad van Toezicht.

Mevr. Drs. I.R.W.M. (Ingrid) Widdershoven is lid van de Raad van Bestuur van Koraal Groep. Daarvoor was zij lid van de directieraad van de gemeente Eindhoven en verantwoordelijk voor de portefeuilles sociaal domein, dienstverlening en economie en cultuur.
Mevrouw Widdershoven bekleedt de volgende nevenfuncties:
- Lid Raad van Toezicht MET ggz te Roermond;
- Lid Raad van Toezicht Partners in Welzijn Westelijke Mijnstreek.

Binnen het fonds is mevrouw Widdershoven tevens lid van de remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht.

Dhr. Drs. G.C.P. (Giel) Dijk RA is als registeraccountant en partner van een internationaal accountantskantoor werkzaam geweest in de openbare beroepspraktijk.
De heer Dijk bekleedt de volgende nevenfuncties:
- Vicevoorzitter Raad van Toezicht stichting Bevolkingsonderzoek Zuid;
- Voorzitter Raad van Toezicht stichting MAASTRO Clinic;
- Voorzitter Raad van Toezicht stichting Cancer Foundation;
- Voorzitter Raad van Commissarissen stichting Wonen Limburg;
- Bestuurslid stichting Memorial Center Akkers van Margraten;
- Voorzitter bestuur stichting Jumping Indoor Maastricht;
- Voorzitter stichting Ondersteuningsfonds Petrus & Paulus;
- Voorzitter stichting Steunfonds Sint Joseph;
- Bestuurslid VvE Oostmengersdreef;
- Directeur - grootaandeelhouder Dijk Holding BV.

Binnen het fonds is de heer Dijk tevens lid van de auditcommissie van de Raad van Toezicht.

Dhr. drs. B.J.P. (Dik) Mol heeft een achtergrond als fysiotherapeut en bedrijfskundige. De heer Mol werkte enige jaren als consultant en vervulde vanaf eind jaren negentig verschillende bestuurs- en toezichthoudende functies in de gezondheidszorg. Zijn laatste functie betrof bestuurder van Envida (voorheen Vivre), een gezondheidszorgorganisatie in Maastricht, welke functie hij vanaf eind 2010 combineerde met die van directeur/bestuurder van het Elisabeth Strouven Fonds. Sinds augustus 2015 is hij teruggetreden als bestuurder bij Envida en voltijds bestuurder bij het Elisabeth Strouven Fonds.

De heer Mol heeft geen nevenfuncties.

Dhr. T. (Theo) van Ballegooy MBA studeerde aan diverse conservatoria en bedrijfskunde aan Universiteit Nijenrode en Wharton. Sinds 1987 gaf hij leiding aan, en bekleedde bestuurlijke functies bij verschillende culturele organisaties en ondernemingen. Als consultant werkte hij ook voor het bedrijfsleven. In 2006 werd hij benoemd als plaatsvervangend hoofd Cultuur, Welzijn en Zorg van de provincie Limburg en sinds 2012 is hij bestuurssecretaris van het Elisabeth Strouven Fonds. Als gastdocent werkte hij voor de HKU, Universiteit Nijenrode en The International Butler Academy.

De heer Van Ballegooy heeft geen nevenfuncties.