Slideshow default
Slideshow background

Kernwaarden

Het logo van het Elisabeth Strouven Fonds bestaat uit een bloemetje met vijf blaadjes. Elk blaadje staat voor een van onze kernwaarden. Die zijn terug te voeren op de historie van ons fonds en zijn naamgeefster Elisabeth Strouven.

Vertaald naar de samenleving anno nu, zijn onze kernwaarden:

Mens zijn tussen je medemensen
Gericht op de ander, ongeacht achtergrond, afkomst, geaardheid of religie, zodat onze samenleving goed kan functioneren en leefbaar is voor iedereen.

Groei
Inspireren tot zingevende ontwikkeling, waarbij talent wordt gestimuleerd tot ontplooiing en innovaties worden aangemoedigd.

Mededogen, steun en betrokkenheid
Mededogen en steun voor hen die hulp en ondersteuning nodig hebben, en voor hetgeen van waarde is, maar kwetsbaar; aandacht voor en betrokkenheid bij diegenen die zich wenden tot het fonds.

Wijsheid en rechtvaardigheid
Doelmatige en zorgvuldige besteding van middelen, besluitvorming die recht doet aan betrokkenen en aan de zaak, gericht op duurzaam opereren vanuit een langetermijnvisie.

Vriendelijkheid
Respectvolle en samenhangende interne en externe communicatie; empathie en behulpzaamheid, niet op een bureaucratische wijze, maar wel ondersteund door heldere regels.

FIN-Code Goed Bestuur
De Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN) heeft een gedragscode voor haar leden opgesteld. Kwaliteitsverbetering en verhoging van de transparantie zijn daarbij belangrijke doelstellingen. Door middel van een stelsel van zelfregulering streeft de FIN naar invulling van deze doelstellingen.
Het Elisabeth Strouven Fonds verklaart te voldoen aan de FIN-Normen Goed Bestuur en heeft daartoe de jaarlijkse Verklaring naleving FIN-Normen Goed Bestuur ingediend, die periodiek getoetst wordt (meest recent in 2018).

Klacht indienen
Indien u meent dat medewerkers van het Elisabeth Strouven Fonds zich niet houden aan deze gedragscodes, wordt u verzocht per brief een klacht te sturen aan de bestuurder, met het opschrift ‘persoonlijk/vertrouwelijk’. De bestuurder neemt dan contact met u op. Heeft u een klacht over de bestuurder, richt uw brief dan op dezelfde wijze aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. De voorzitter neemt dan contact met u op.

Het Elisabeth Strouven Fonds is een particulier fonds. Particulier betekent in dezen dat het vermogen eigendom is van het fonds en dat het fonds naar eigen goeddunken over het vermogen kan beschikken. Ondersteuning van een initiatief door een fonds als het Elisabeth Strouven Fonds is altijd een voorrecht, geen recht. Uiteraard zijn wij ons bewust van onze positie in de maatschappij en van onze maatschappelijke functie en trachten wij onze taken zo ruimhartig en zorgvuldig mogelijk uit te voeren. Een aanvraag wordt daarom altijd beoordeeld aan de hand van de statutaire doelstellingen en criteria van het fonds én beoordeeld op de mogelijke impact op de samenleving. Klachten over toe- of afwijzing van een bijdrage worden niet in behandeling genomen.


Blijf op de hoogte en meld u hier aan voor de nieuwsbrief